Social Icons

-

Sunday, November 13, 2011

KAEDAH BERCERITA

KAEDAH BERCERITA

DEFINISI

Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya.

Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.

Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.

Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.

TUJUAN TEKNIK

 • Menarik Minat murid
 • Mengekalkan perhatian
 • Membangkitkan ras ingin tahu


TEKNIK BERCERITA

Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dikalangan pelajar.

Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.


Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah :

 • Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian, sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan.
 • Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa.
 • Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting.
 • Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.
 • Guru bercerita dalam keadaan yang selesa.
 • Guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar atau lain-lain BBM.
 • Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.


Teknik Bercerita dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa, pergerakan dan mimik muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi audiens. Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (E.Greene : 1976).

Anne Pellowski (1990) menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak. Penceritaannya boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik, menggunakan gambar, sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal.

Asal usul kegiatan bercerita tidak dapat dikesan kerana tidak ada dokumentasi yang formal. Namun demikian, cerita pertama yang pernah dikesan adalah di Mesir, iaitu cerita yang ditulis Papyrus 5500 tahun yang lampau dengan ungkapan “ Hari ini saya bercerita kepada anak lelaki saya…”. Di Eropah pula lakaran idea ditemukan di atas daun nipah, dan cerita dikisahkan untuk mengembangkan agama. Di Greek pula, penulisan puisi dengan menggunakan muzik dikesan pada kulit belulang, manakala di India, cerita disampaikan dengan menggunakan kain yang mempunyai plot cerita Mahabarata dan Ramayana. Dalam suasana gelap, pencerita berdiri di hadapan kain yang dilakarkan dengan cerita dan dia bercerita berpandukan siri gambar dengan menggunakan lilin. Di Rantau Pasifik dan Afrika pula, cerita disampaikan dengan menggunakan tali dan di Australia pula, cerita menggunakan pasir.

Dalam tradisi lisan masyarakat Melayu, bercerita sering disampaikan dalam bentuk bersahaja secara berlagu atau dengan bahasa berirama serta diiringi dengan permainan alat muzik seperti rebab, serunai atau gendang (ada kalanya menggunakan batil atau belanga). Pencerita atau penglipur lara dalam seni bercerita Melayu silam dipanggil mengikut tajuk cerita yang disampaikan seperti Selampit atau Tok Selampit (selalunya bercerita menggunakan rebab). Ada juga digelar Awang Batil (bercerita menggunakan batil) atau Awang Belanga (bercerita menggunakan belanga). Ada kalanya pencerita digelar berdasarkan watak dalam cerita seperti Tok Jebang atau digelar tukang cerita sahaja. Satu lagi bentuk penceritaan dalam masyarakat Melayu tradisi ialah Wayang Kulit dan penceritanya dipanggil Tok Dalang (yang bercerita menggunakan patung wayang kulit).

Sebagai suatu seni, bercerita merupakan satu cabang seni yang tertua dan telah berkembang secara lisan serta diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Bercerita juga telah menjadi satu cara yang berkesan untuk berkomunikasai sambil berhibur. Selain itu, bercerita juga menjadi alat untuk memberikan:

 • Pengajaran
 • Pengetahuan
 • Perkongsian pengalaman.
 • Sebagai kaedah pengajaran dalam bilik darjah, bercerita menepati kehendak objektif pengajaran dan pembelajaran, iaitu dapat:
 • Meningkatkan kemahiran dan kecekapan berbahasa khususnya lisan, bacaan,
 • Penulisan dan kosa kata
 • Memahami dan menghayati cerita
 • Meningkatkan kemahiran mendengar
 • Mencerna minda dan daya imaginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
 • Menambah pengalaman dan pengetahuan
 • Menanam sikap cinta akan warisan budaya
 • Menerapkan unsur nilai murni
 • Memupuk rasa peka dan prihatin terhadap masyarakat sekeliling
 • Mencungkil dan mengasuh bakat
 • Membentuk insan yang harmoni dan seimbang
 • Menggalakkan sumber rekreasi dan pembelajaran sepanjang hayat.


3.10 KAEDAH BERCERITA

Definisi

Cerita adalah satu susunan kejasian atau peristiwa yang berlaku sama ada benar-benar berlaku atau diciptakan Bercerita dianggap sebagai satu cabang seni dan ia memainkan peranan penting sebagai sumber hiburan rakyat di samping alat pendidikan moral dan nilai di kalangan masyarakat


Ciri-ciri Penting

1. Mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar

2. Melatih pelajar dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan (mendengar dan bertutur)

3. Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dari segi sebutan, nada, intonasi dan ekspresi/mimik muka

4. Memperluaskan pengalaman dan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan kehidupan seharian

5. Menggalakan pelajar mendengar cerita secara kritis supaya lebih berfikiran matang dan berketrampilan


Kemahiran bercerita

1. Prinsip-prinsip Panduan Penguasaan Kemahiran Bercerita

 • Memilih cerita yang sesuai
 • Menghafal isi-isi penting
 • Sediakan alat bantu mengajar
 • Kesediaan pelajar
 • Murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru
 • Mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh emosi
 • Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir
 • Pastikan suara jelas dan lantang
 • Kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami
 • Isi cerita dengan lebih jelas
 • Mengemukakan soalan semasa sesi bercerita kepada murid
 • Ayat dan perkataan mudah difahami murid
 • Disampaikan dengan gerak-geri secara semulajadi
 • Aktiviti susulan

2. Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita

 • Guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai
 • Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni
 • Cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid
 • Panjang atau pendek cerita hendaklah bergantung kepada masa yang diperuntukkan
 • Guru hendaklah menghafaz dan bercerita secara sendiri sekurang-kurangnya sekali
 • Menyediakan alat bantu mengajar seperti kad perkataan, kad gambar atau topeng- topeng
 • Soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid
 • Menyusun tempat duduk murid supaya memastikan semua murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru
 • Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita

3. Sesi Bercerita

 • Dimulakan dengan suatu set induksi yang menarik
 • Menggunakan suara, gaya dan alat bantu mengajar yang menarik perhatian dan
 • membantu murid-murid memahami cerita
 • Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya
 • Gunakan soalan bimbing murid mengikuti perkembangan cerita


4. Penutup

 • Menbantu murid-murid mengukuhkan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita itu


5. Aktiviti penutup

 • Menyoal murid tentang isi cerita yang disampaikan.
 • Menyuruh murid-murid mengulung isi cerita dengan menggunakan perkataan sendiri.
 • Berbincang dengan murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita.
 • Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan.
 • Menyuruh murid-murid menulis karangan berdasarkan isi cerita yang telan didengar


Kemahiran Lisan:

 • Bahasa – mudah ke abstrak, kosa kata baru/ungkapan diulang-ulang
 • Suara – jelas, lantang, bervariasi (suara kanak-kanak, orang dewasa, orang tua,haiwan)
 • Sebutan – jelas, tepat, kelajuan sesuai
 • Nada dan intonasi – sesuai dengan watak dan situasi

Kemahiran bukan lisan

 • Mimik muka – sesuai dengan emosi
 • Hubungan mata – untuk menarik perhatian dan mengekalkan tumpuan
 • Bahasa Badan – gerak anggota untuk menjelaskan cerita dan tidak keterlaluan
 • Peka dengan reaksi pendengar dan gangguan


KRITERIA PEMILIHAN CERITA

 • Mempunyai mesej, pengajaran & nilai-nilai murni
 • Tema yang mudah, menarik & sesuai dgn minat kanak-kanak
 • Plot yang mudah, kronology & ‘happy ending’
 • Bahasa yang mudah, pengulangan kata & ayat mudah / pendek
 • Kosa kata baru dapat ditambah / dikembangkan
 • Melibatkan watak kanak-kanak
 • Menonjolkan watak yang boleh dicontohi
 • Dapat meransangkan minda untuk idea kreatif (KBKK)
 • Mudah dihafaz dan disampaikan dalam jangka masa pendek
 • Bersifat universal


TEKNIK BERCERITA

Sesuai dengan:

 1. Kebolehan kanak-kanak
 2. Masa (tidak terlalu panjang)
 3. Ruang dan tempat
 4. Suasana
 5. Persekitaran (tiada gangguan bising)
 6. Peralatan cerita
 7. Bentuk dan jenis cerita
 8. Kemampuan pencerita


PERSEKITARAN BERCERITA

 • Dalam bilik prasekolah di Sudut Bercerita
 • Luar bilik darjah: di bawah pokok, di taman, di Pondok Prasekolah/Cerita


CONTOH TEKNIK BERCERITA

 • Bercerita tanpa alat
 • Bercerita berpandu
 • Bercerita berdasarkan gambar bersiri
 • Bercerita menggunakan bahan maujud
 • Teka-teki
 • Teater bercerita
 • Boneka


CADANGAN PERALATAN BERCERITA

 • Buku besar
 • Beg bercerita
 • Gambar bersiri
 • Boneka
 • Kad Cantuman
 • Kostum
 • Poster
 • Topeng
 • Alat muzik/audio/vcd dll.


Prosedur Menyediakan Peralatan Bercerita

 • Sesuai dengan cerita dan objektif P&P
 • Dibina daripada bahan yang mudah, murah, tahan lama
 • Warna yang terang, menarik & merangsang indera
 • Melibatkan pelbagai deria
 • Tidak membahayakan kanak-kanak
 • Penggunaan bahan maujud dan sumber alam
 • Boleh dipelbagaikan kegunaan
 • Mudah digunakan dan disimpan


Aktiviti Bercerita

Kemahiran Lisan:

 • Bahasa – mudah ke abstrak, kosa kata baru/ungkapan diulang-ulang
 • Suara – jelas, lantang, bervariasi (suara kanak-kanak, orang dewasa, orang tua,haiwan)
 • Sebutan – jelas, tepat, kelajuan sesuai
 • Nada dan intonasi – sesuai dengan watak dan situasi


Kemahiran bukan lisan

 • Mimik muka – sesuai dengan emosi
 • Hubungan mata – untuk menarik perhatian dan mengekalkan tumpuan
 • Bahasa Badan – gerak anggota untuk menjelaskan cerita dan tidak keterlaluan
 • Peka dengan reaksi pendengar dan gangguan


Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita

 • Guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai
 • Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni
 • Cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid.
 • Panjang atau pendek cerita hendaklah bergantung kepada masa yang diperuntukkan
 • Guru hendaklah menghafaz dan bercerita secara sendiri sekurang-kurangnya sekali
 • Menyediakan alat bantu mengajar seperti kad perkataan, kad gambar atau topeng- topeng
 • Soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid
 • Menyusun tempat duduk murid supaya memastikan semua murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru
 • Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita


Sesi Bercerita

 • Dimulakan dengan suatu set induksi yang menarik
 • Menggunakan suara, gaya dan alat bantu mengajar yang menarik perhatian dan
 • membantu murid-murid memahami cerita
 • Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya
 • Gunakan soalan bimbing murid mengikuti perkembangan cerita


Penutup

Menbantu murid-murid mengukuhkan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita itu


Aktiviti penutup

Menyoal murid tentang isi cerita yang disampaikan.

Menyuruh murid-murid mengulung isi cerita dengan menggunakan perkataan sendiri.

Berbincang dengan murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita.

Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan.

Menyuruh murid-murid menulis karangan berdasarkan isi cerita yang telan didengar

Ruang dan tempat (PERSEKITARAN BERCERITA)

Dalam bilik prasekolah di Sudut Bercerita

Luar bilik darjah: di bawah pokok, di taman, di Pondok Prasekolah/Cerita

Masa (tidak terlalu panjang)

Persekitaran (tiada gangguan bising)


Dinukilkan Daripada ipgmksm

No comments:

Post a Comment

Senarai Sekolah 1 Malaysia

Isi menu tab 2
Isi menu tab 3
Isi menu tab 4
 1. SMK Derma
 2. SM Sains Syed Tuanku Putra
 3. SMK Jitra
 4. SMK Agama Baling
 5. SMK Sultan Badlishah
 6. SM Sultan Abdul Halim
 7. SM Sains Sultan Mohammad Jiwa
 8. SM Sains Pokok Sena
 9. SMK Abdullah Munsyi
 10. SMK Dato’ Onn
 11. SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin
 12. SMK King Edward VII
 13. SM Clifford
 14. SMK Seri Perak
 15. SMK Tengku Menteri
 16. SMK Raja Permaisuri Bainun
 17. SM Sains Raja Tun Azlan Shah
 18. Sekolah Tuanku Abdul Rahman
 19. Kolej Melayu Kuala Kangsar
 20. SM Sains Teluk Intan
 21. SMK Victoria
 22. SMK Taman Tun Dr. Ismail
 23. SMK Aminuddin Baki
 24. SM Sains Selangor
 25. SMK Seri Bintang Utara
 26. SMK Seri Bintang Selatan
 27. SK Seri Bintang Utara
 28. SK Seri Bintang Selatan
 29. SMK(P) Sri Aman
 30. SMK Sungai Besar
 31. SMK Bandar Baru Bangi
 32. SMK Kuala Kubu Bharu
 33. SMK Telok Datok
 34. Kolej Islam Sultan Alam Shah
 35. SM Agama Persekutuan Kajang
 36. SM Sains Kuala Selangor
 37. SMK Sungai Pusu
 38. SMK Putrajaya 1, Presint 8
 39. Sekolah Alam Shah, Putrajaya
 40. Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya
 41. SK Putrajaya 1, Presint 8
 42. SK Putrajaya 2, Presint 9
 43. SMK Dato’Sedia Raja
 44. SMK Bandar Baru Serting (FELDA)
 45. SM Agama Persekutuan Labu
 46. Kolej Tunku Kurshiah
 47. Sekolah Dato Abdul Razak
 48. SM Sains Tuanku Jaafar
 49. SMK Abdul Rahman Talib
 50. SMK Seri Pekan
 51. SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan
 52. SM Sains Tengku Abdullah
 53. SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan
 54. Sekolah Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan
 55. SMK Dato’Dol Said
 56. SMS Muzaffar Shah
 57. SMK Tun Habab
 58. SMK Dato’ Sri Amar Diraja
 59. SM Sains Muar
 60. SM Sains Johor, Kluang
 61. Sekolah Tun Fatimah
 62. SM Sains Kota Tinggi
 63. SMK Agama Segamat
 64. SMK Dato’ Penggawa Barat
 65. SMK (P) Temenggong Ibrahim
 66. SMK Matang
 67. SM Sains Sultan Mahmud
 68. SM Sains Dungun
 69. SMKA Sheikh Abdul Malek
 70. SMK Kamil
 71. SM Dato Ahmed Maher
 72. SM Sains Tengku Muhamad Faris Petra
 73. SM Sains Machang
 74. SMKA Naim Libanat
 75. SM Sains Pasir Puteh
 76. SMK Elopura
 77. SMK Pengiran Omar
 78. SMK Tenom
 79. SM Sains Sabah Kota Kinabalu
 80. SM Sains Lahad Datu
 81. SMK Labuan
 82. SM Sains Labuan
 83. Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah
 84. Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang
 85. SMK Bahasa Malaysia
 86. SMK Three Rivers
 87. SM Sains Kuching
 88. SM Sains Miri, Sarawak
 

Sample text

Sample Text

Sekiranya anda ingin berkongsi informasi yang sahih mengenai pendidikan di Malaysia, sila email ke alamat ensiklopediapendidikan@gmail.com Majulah Dunia Pendidikan Untuk Agama Bangsa & Negara