Social Icons

-

Sunday, November 13, 2011

Pendekatan, Kaedah, Teknik dan Strategi

PENDEKATAN

Adalah merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan kepada objektifnya (Edward M. Anthony 1963). Ianya merupakan satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur-unsur aksiomatik (kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan).

Model pembelajaran diperlukan sebagai rujukan untuk menentukan pendekatan yang dijalankan sesuai digunakan dan mendatangkan keberkesanan. Pendekatan ini berteraskan kepada prinsip atau teori pembelajaran;

 • konkrit ke abstrak
 • mudah ke kompleks
 • keseluruhan ke sebahagian
 • umum ke spesisifik (deduktif)

Pendekatan mengajar

Semasa pengajaran dan pembelajaran seseorang guru boleh menggunakan kaedah-kaedah yang telah dipelajari. Kaedah yang dipilih haruslah bersesuaian dengan tahap kognitif dan psikomotor pelajar. Bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran dicadangkan guru mengaplikasikan strategi, kaedah, teknik dan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan murid. Pendekatan pengajaran berpusatkan guru, pelajar dan berpusatkan bahan seperti penggunaan ICT.

KAEDAH

Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek. Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M. Anthony 1963).


Jenis kaedah

Kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani adalah

1. Kaedah Tradisional

Ia meliputi

 • Tugasan membaca buku teks
 • Kuliah
 • Mengucap dengan kuat
 • Tumpuan kepada perbendaharaan
 • Laporan secara lisan oleh murid
 • Mengkaji semula(riview)
 • Ujian,kuiz dan peperiksaan

2. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan)

Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu :

 • P1- Kenal pasti masalah
 • P2- Rancang penyelesaian
 • P3- Kumpul maklumat
 • P4- Buat tafsiran
 • P5- Buat kesimpulan


3. Kaedah kumpulan

 • perbincangan kumpulan
 • kuliah perbincangan
 • kerja jawatankuasa
 • main peranan
 • Sesi Buzz
 • Sumbangsaran
 • Wawancara
 • Konferen

4. Kaedah penyelesaian masalah

Ia meliputi

 • Projek
 • Tinjauan
 • Penyelidikan atau penjelajahan
 • Tunjukcara atau demonstrasi
 • Kelab kesihatan
 • Lawatan

Gaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan yang panjang, memahami masalah dan memikir dengan logik dan sistematik. Dalam kelas Pendidikan Jasmani pelajar menyelesaikan masalah mengikut langkah berikut.

 1. Menganalisis dan memahami masalah
 2. Menyenaraikan syarat yang perlu untuk menyelesaikan masalah.
 3. Guna pelbagai strategi untuk mendapatkan maklumat.
 4. Membentuk jawapan yang mungkin.
 5. Pilih dan uji penyelesaian alternatif.
 6. Pilih penyelesaian yang sesuai.
 7. Menilai kejayaan dalam penyelesaian masalah itu.


Kelebihan

1.Menggalakkan interaksi antara pelajar

2.memupuk tahap pemikiran kognitif yang tinggi

3.menggalakkan ingatan tentang apa yang diuji.

Kelemahan

 • Lebih memakan masa berbanding dengan kaedah yang berpusatkan guru
 • Kadangkala sukar untuk melibatkan setiap pelajar dengan berkesan. Pelajar yang lembab atau pelajar yang kurang kemahiran menyelesaikan masalah tidak akan dapat menikmati pelajaran dengan sepenuhnya.

5. Kaedah Kolaboratif

Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. Ahli kumpulan berbincang, merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru. Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan, saling percaya, mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan, eksperimen, berinteraksi dan kepimpinan.

6. Kaedah Koperatif

Unsur- unsur pembelajaran koperatif ialah

 • murid terlibat dalam memberi penerangan kepada rakan. Ahli berinteraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan
 • murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah. Ahli kumpulan bergantung secara positif.
 • murid belajar secara aktif danbukan hanya bergantung kepada guru. Ahli kumpulan bertanggungjawab untuk pencapaian pembelajaran kumpulan.
 • murid tidak terlalu bergantung kepada guru untuk menyelesaikan masalah. Ahli berusaha untuk menyumbangkan idea dan pendapat untuk menyelesaikan masalah atau tugasan yang diberikan.
 • Ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran,memberi galakan,mendengar,memberi pertolongan,memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif.
 • Ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat.

TEKNIK

Ialah merupakan kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar bagi sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contohnya teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, main peranan, simulasi, sumbang saran dan lain-lain. Untuk menentukan keberkesanan pengajaran di tahap optimum ianya berteraskan kepada kriteria pencapaian objektif berikut ;

 • Umur
 • Kebolehan
 • Kecerdasan
 • Minat

Teknik simulasi

Simulasi merupakan satu situasi yang diwujudkan untuk menyerupai keadaan sebenar dengan cara menggunakan masalah atau kejadian atau peristiwa yang benar wujud dalam kehidupan seharian untuk diselesaikan di dalam keadaan terkawal dan selamat. Simulasi membolehkan seorang guru menyampaikan secara olok-olok mengenai sesuatu pengalaman yang benar jika sebenarnya dilakukan akan menelan belanja yang besar, memakan masa, merbahaya atau rumit. Salah satu kaedah yang baik untuk menjalankan simulasi ialah dengan menggunakan komputer.


Teknik main peranan

Satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan lakonan spontan mengenai sesuatu situasi atau masalah oleh sekumpulan murid yang dipilih. Melalui aktiviti ini murid boleh mendapat gambaran dan pengalaman yang baru. Lakonan ini dilakukan tanpa menggunakan sebarang skrip. Ia boleh dilakukan secara berstruktur atau tidak berstruktur.

Teknik latih tubi

Merupakan sejenis aktiviti yang memerlukan murid melakukan sesuatu aktiviti secara berulang-ulang sehingga mereka menguasai sesuatu kemahiran atau konsep baru dengan lancar.Aktiviti ini boleh dilakukan secara lisan,amali dan bertulis.Latihan seperti ini boleh memperkukuhkan fakta,konsep dan kemahiran pendidikan jasmani yang dipelajari.

Teknik demonstrasi

Teknik pengajaran yang memusatkan guru atau aktiviti di mana seseorang menunjukkan cara melakukan atau menghasilkan sesuatu di hadapan murid dalam sesi pengajaran. Murid lain memerhati dan mengenalpasti prosedur dan cara untuk melakukan sesuatu aktiviti tersebut. Dengan cara ini diharapkan murid dapat melakukan aktiviti ini dengan sendiri secara sistematik, teratur, kemas dan berkesan.

Guru mesti mengetahui dengan jelas demonstrasi yang hendak ditunjukkan serta segala alat kelengkapan yang diperlukan. Demonstrasi boleh dilakukan dengan menggunakan model hidup, model simbolik dan model persepsi. Contoh guru boleh mendemonstrasikan cara menendang bola mengikut teknik yang betul di padang.

Teknik sumbangsaran

Sumbangsaran adalah satu kaedah untuk mendapatkan alternatif penyelesaian masalah. Ia juga dikenali sebagai percambahan fikiran di mana semua orang dalam kumpulan dapat menyumbangkan fikiran dan pendapat terhadap sesuatu topik yang dibincangkan. Untuk membolehkan aktiviti sumbangsaran dijalankan dengan berkesan prinsip asas sumbangsaran harus dipatuhi iaitu

 • topik perbincangan hendaklah sesuai dengan kebolehan murid.
 • kumpulan terdiri dari murid yang pelbagai kebolehan
 • pengerusi dan pelapor kumpulan memainkan peranan untuk memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar
 • setiap ahli diberi giliran untuk memberi pendapat atau cadangan.
 • semua cadangan hendaklah dicatat untuk dibincangkan secara umum.
 • cadangan yang kurang baik atau salah tidak boleh dikritik.

Contoh teknik mengajar kemahiran asas

Teknik adalah merupakan cara bagaimana melakukan sesuatu kemahiran dengan betul. Lazimnya apabila teknik lakuannya betul maka hasilnya pastilah betul. Contohnya dalam permainan hoki; kemahiran yang dipilih adalah memukul. Bagaimanakah lakuan memukul dilakukan? Ia melibatkan butiran mengajar bagaimana perlakuan memukul itu dilaksanakan berasaskan kepada cara-cara memegang kayu; iaitu pegangan rapat, kedudukan kaki, kedudukan bola, hayunan, ikut lajak, sentuh bola , dan sebagainya.

STRATEGI

Ialah merupakan satu penentuan dan perancangan kaedah dan teknik

untuk mencapai objektif jangka panjang. Konsepnya adalah berteraskan kepada ;

 • Kebijaksanaan memilih pendekatan
 • Kecekapan merancang kaedah dan teknik
 • Berdasarkan objektifnya

Prinsip dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam menangani sesuatu penyampaian maklumat kepada pelajar dapat dicapai melalui pelbagai cara. Kepelbagaian cara dapat mengatasi masalah yang dijangkakan atau tidak terutamanya dalam pengajaran Pendidikan Jasmani yang dijalankan bukan sahaja di bilik darjah tetapi di luar bilik dengan pelbagai situasi rangsangan.

Oleh itu strategi pengajaran yang menekankan prinsip-prinsip pengajaran berikut perlu di guna pakai sebagai panduan :

Adakan tujuan khas yang biasanya ditulis dalam bentuk objektif pengajaran

yang berteraskan kepada domain psikomotor, domain kognitif dan domain afektif.

Domain psikomotor – merujuk kepada perkembangan kemahiran manipulatif atau motor.

Domain kognitif – merujuk kepada pengiktirafan pengetahuan dalam perkembangan kebolehan dan kemahiran intelek.

Domain afektif – merujuk kepada pernyataan nilai, sikap dan penghargaan individu

Objektif psikomotor ditulis dalam bentuk eksplisit dan sebaiknya ditulis dalam

bentuk SMART iaitu menekankan perkara berikut;

- Kemahiran yang khusus

- Boleh diukur

- Boleh dicapai

- Munasabah

- Masa mencukupi

Dedahkan hanya satu kemahiran baru sahaja dalam sesuatu kemahiran yang diajar bagi satu sesi pengajaran.

Masa yang mencukupi untuk sesuatu gerak kerja yang dijalankan.

Masa dihadkan bagi setiap gerak kerja perlu untuk mengawal perjalanan kelas.

Beri peluang kepada murid untuk berlatih atau melakukan latih tubi atau mengambil bahagian sepenuhnya dalam satu sesi pengajaran.

Latih tubi secara ansur maju dengan mempelbagaikan gerak kerja dan bentuk latihannya perlu ada kesinambungan atau berhubung kait.

Adakan pertandingan bersyarat atau permainan kecil yang boleh menimbulkan motivasi murid atau perangsang.

Langkah mengajar perlu mengandungi aspek 5P ;

P1- Penerangan (semasa, maklum balas)

P2- Praktik (pengelolaan)

P3- Pelakuan (tunjuk cara, tepat dan berulang)

P4- Permainan atau pertandingan

P5- Penyeliaan atau pembetulan

Pengajaran latihan perlu dirancang terlebih dahulu.

Guru perlu berada di tempat yang strategik semasa memberikan arahan agar mudah dilihat oleh murid-murid.

Elakkan bercakap atau memberi arahan selagi pelajar tidak menumpukan atau memberikan perhatian.

Penilaian atau refleksi perlu dijalankan untuk mengesan keberkesanan pengajaran pembelajaran.

No comments:

Post a Comment

Senarai Sekolah 1 Malaysia

Isi menu tab 2
Isi menu tab 3
Isi menu tab 4
 1. SMK Derma
 2. SM Sains Syed Tuanku Putra
 3. SMK Jitra
 4. SMK Agama Baling
 5. SMK Sultan Badlishah
 6. SM Sultan Abdul Halim
 7. SM Sains Sultan Mohammad Jiwa
 8. SM Sains Pokok Sena
 9. SMK Abdullah Munsyi
 10. SMK Dato’ Onn
 11. SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin
 12. SMK King Edward VII
 13. SM Clifford
 14. SMK Seri Perak
 15. SMK Tengku Menteri
 16. SMK Raja Permaisuri Bainun
 17. SM Sains Raja Tun Azlan Shah
 18. Sekolah Tuanku Abdul Rahman
 19. Kolej Melayu Kuala Kangsar
 20. SM Sains Teluk Intan
 21. SMK Victoria
 22. SMK Taman Tun Dr. Ismail
 23. SMK Aminuddin Baki
 24. SM Sains Selangor
 25. SMK Seri Bintang Utara
 26. SMK Seri Bintang Selatan
 27. SK Seri Bintang Utara
 28. SK Seri Bintang Selatan
 29. SMK(P) Sri Aman
 30. SMK Sungai Besar
 31. SMK Bandar Baru Bangi
 32. SMK Kuala Kubu Bharu
 33. SMK Telok Datok
 34. Kolej Islam Sultan Alam Shah
 35. SM Agama Persekutuan Kajang
 36. SM Sains Kuala Selangor
 37. SMK Sungai Pusu
 38. SMK Putrajaya 1, Presint 8
 39. Sekolah Alam Shah, Putrajaya
 40. Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya
 41. SK Putrajaya 1, Presint 8
 42. SK Putrajaya 2, Presint 9
 43. SMK Dato’Sedia Raja
 44. SMK Bandar Baru Serting (FELDA)
 45. SM Agama Persekutuan Labu
 46. Kolej Tunku Kurshiah
 47. Sekolah Dato Abdul Razak
 48. SM Sains Tuanku Jaafar
 49. SMK Abdul Rahman Talib
 50. SMK Seri Pekan
 51. SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan
 52. SM Sains Tengku Abdullah
 53. SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan
 54. Sekolah Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan
 55. SMK Dato’Dol Said
 56. SMS Muzaffar Shah
 57. SMK Tun Habab
 58. SMK Dato’ Sri Amar Diraja
 59. SM Sains Muar
 60. SM Sains Johor, Kluang
 61. Sekolah Tun Fatimah
 62. SM Sains Kota Tinggi
 63. SMK Agama Segamat
 64. SMK Dato’ Penggawa Barat
 65. SMK (P) Temenggong Ibrahim
 66. SMK Matang
 67. SM Sains Sultan Mahmud
 68. SM Sains Dungun
 69. SMKA Sheikh Abdul Malek
 70. SMK Kamil
 71. SM Dato Ahmed Maher
 72. SM Sains Tengku Muhamad Faris Petra
 73. SM Sains Machang
 74. SMKA Naim Libanat
 75. SM Sains Pasir Puteh
 76. SMK Elopura
 77. SMK Pengiran Omar
 78. SMK Tenom
 79. SM Sains Sabah Kota Kinabalu
 80. SM Sains Lahad Datu
 81. SMK Labuan
 82. SM Sains Labuan
 83. Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah
 84. Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang
 85. SMK Bahasa Malaysia
 86. SMK Three Rivers
 87. SM Sains Kuching
 88. SM Sains Miri, Sarawak
 

Sample text

Sample Text

Sekiranya anda ingin berkongsi informasi yang sahih mengenai pendidikan di Malaysia, sila email ke alamat ensiklopediapendidikan@gmail.com Majulah Dunia Pendidikan Untuk Agama Bangsa & Negara