Social Icons

-

Monday, August 6, 2012

Anugerah Akademik Negara
P E N G E N A L A N

Pencapaian kesarjanaan ahli akademik dalam pelbagai bidang di IPT Negara ini telah pun diiktiraf di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antara pengiktirafan negara ini ialah: Anugerah Saintis Negara, Anugerah Inovasi Negara, Langkawi Award, Anugerah Sastera Negara, Anugerah Tokoh Maal Hijrah, Anugerah Harta Intelek Negara, Anugerah Seniman Negara, Anugerah Medal Emas Penyelidikan (MPOB) dan Yayasan Sains Toray Malaysia. Sementara di peringkat antarabangsa pula termasuklah: ISESCO Literacy Prize, Carlos J. Finlay Prize for Microbiology (UNESCO), Young Scientist Award (UNESCO), King Faisal Award (Saudi Arabia), World Intellectual Property Organization (WIPO) Awards dan Pameran Inovasi dan Teknologi (I-TEX) oleh MINDS.

Sarjana Malaysia juga telah mengharumkan nama negara melalui penyelidikan dan penerbitan mereka dalam jurnal yang berimpak tinggi, karya asal yang bermutu, karya seni dan kreativiti terbaik, usaha mengkomersialkan produk penyelidikan atau menjadi pengajar cemerlang. Namun sebuah Anugerah yang mengiktiraf secara khusus kejayaan akademik tertinggi belum diperkenalkan. Justeru itu, pada tahun 2006 Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan sebuah anugerah tertinggi kesarjanaan yang dikenali sebagai “Anugerah Akademik Negara” (AAN) yang dapat mengiktiraf secara menyeluruh kejayaan ilmuan di Malaysia.

Konsep AAN ini, pada tahap awalnya, didasarkan kepada konsep Anugerah Sanggar Sanjung yang mula dilaksanakan oleh Universiti Sains Malaysia (USM), pada tahun 2001. Anugerah ini dihadiahkan kepada ahli akademik yang memperlihatkan kejayaan yang cemerlang serta pengiktirafan yang telah diperoleh daripada badan-badan kebangsaan dan antarabangsa.


K O N S E P   A A N
AAN ialah sejumlah anugerah tahunan tertinggi yang merangkumi tujuh kategori utama, iaitu:
Sebuah Jawatankuasa Pemilih yang dilantik oleh KPT ditugaskan untuk menilai  pencapaian dan sumbangan akademik calon. Pemenang akan dipilih dari antara ahli akademik yang cemerlang dalam bidang masing-masing berdasarkan sumbangan ilmu dan pengiktirafan akademik yang telah diterima.S Y A R A T   &   P E R A T U R A N   U M U M
 1. Permohonan AAN dibuka hanya kepada warganegara Malaysia.
 2. Permohonan semua kategori AAN, kecuali bagi Anugerah Tokoh Akademik Negara, terbuka kepada semua ahli akademik yang berkhidmat sepenuh masa sepanjang tahun atau sebahagian daripada tahun yang dinilai di Universiti dan Kolej Universiti awam serta swasta tempatan.
 3. Bagi kategori Anugerah Tokoh Akademik Negara, penilaian didasarkan kepada sumbangan kumulatif, anugerah dan pengiktirafan yang diterima sepanjang hayat (lifelong achievement).
 4. Bagi kategori Anugerah Ahli Akademik Harapan, hanya calon yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang pengajaran, penyelidikan dan khidmat masyarakat serta memberi sumbangan dan menjadi model kepada masyarakat secara berterusan layak untuk dipertimbangkan.
 5. Bagi Anugerah Penerbitan Buku dan Anugerah Seni dan Kreativiti, calon mesti menerima anugerah atau pengiktirafan pada peringkat kebangsaan atau antarabangsa bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2011.
 6. Bagi kategori Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk, hanya produk yang telah dikomersialkan dan mendapat pulangan daripada jualan layak untuk dipertimbangkan.
 7. Sekiranya tiada calon yang layak bagi sesuatu kategori, maka anugerah bagi kategori tersebut tidak akan diberi.
 8. Bagi kategori Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal, Anugerah Seni dan Kreativiti, Anugerah Penerbitan Buku dan Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk, apabila terdapat pemenang yang bergabung usaha dengan bukan warganegara, nilai anugerah akan diagihkan mengikut bilangan penulis/penyelidik/pemenang, namun bahagian warganegara sahaja yang akan diberi.
 9. Pemohonan / pencalonan hendaklah menggunakan borang rasmi yang terkini dimuat turun dari laman webhttp://www.mohe.gov.my/AAN2011. Permohonan / pencalonan hendaklah diperakukan oleh Naib Canselor atau yang setaraf dengannya atau wakil yang menjalankan tugasnya/Pemangku atau Pengerusi Majlis Profesor Negara. Sekiranya borang pencalonan/permohonan ditanda tangani oleh wakil Naib Canselor, surat penurunan kuasa daripada Naib Canselor/Rektor/Presiden/Ketua Eksekutif perlu disertakan. Setiap permohonan/pencalonan perlu menggunakan borang berasingan. Bagi Naib Canselor atau yang setaraf dengannya, perakuan hendaklah diberi oleh Pengerusi Lembaga atau ahli Lembaga Pengarah Universiti atau setaraf dengannya.
 10. Calon yang memenuhi kriteria bagi kategori Anugerah Tokoh Akademik Negara boleh juga dicalonkan melalui Majlis Profesor Negara. Pencalonan ini perlu diperakukan oleh Pengerusi Majlis Profesor Negara.
 11. Semua borang permohonan/pencalonan mestilah diisi dan disertakan dengan maklumat dan bukti yang sah dan lengkap. Permohonan/pencalonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.
 12. Tarikh tutup permohonan adalah pada 3 Julai 2012.  Permohonan hendaklah dihantar  ke alamat berikut:
  Ketua Pengarah
  Jabatan Pengajian Tinggi
  Kementerian Pengajian Tinggi
  Aras 4, No. 2, Menara 2
  Jalan P5/6, Presint 5
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62200 PUTRAJAYA
  (UP: Urus Setia Anugerah Akademik Negara 2011)
  dan perlu sampai sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tersebut.
  Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerimaan.
 13. Ahli Jawatankuasa Pemilih yang menjadi calon dalam sesuatu kategori tidak boleh terlibat dalam proses penilaian bagi kategori tersebut pada tahun yang dinilai.
 14. Sekiranya terdapat sebarang maklumat palsu atau penipuan, Panel AAN berhak untuk menarik balik anugerah.
 15. Keputusan Panel AAN adalah muktamad.


B O R A N G    P E R M O H O N A N
Borang permohonan boleh dimuat-turun di sini.
Bil.Kategori Anugerah
Muat-turun
1.Anugerah Tokoh Akademik Negara      
Butir Jaya Diri      
2.Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal      
3.Anugerah Penerbitan Buku      
4.Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk      
5.Anugerah Seni dan Kreativiti      
Butir Jaya Diri      
6.Anugerah Pengajaran      
7.Anugerah Ahli Akademik Harapan      
Butir Jaya Diri      
PDF - memerlukan Perisian ADOBE Reader

S E N A R A I    P E M E N A N G    A A N
ANUGERAH TOKOH AKADEMIK NEGARA
TAHUNNAMA PEMENANG
2006Yang Mulia Prof. Dr. Diraja Ungku Abdul Aziz
2007YBhg. Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Syed Jalaludin bin Syed Salim
Pengerusi
Lembaga Pengarah UPM
2008YBhg. Prof. Mohamad bin Salleh
Pensyarah
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Universiti Sains Malaysia (USM)
2009-Tiada Pemenang-
2010YBhg. Prof. Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Haji Omar bin Abdul Rahman Pengerusi
Bostonweb Academy Sdn. Bhd.
 
ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL
TAHUNNAMA PEMENANG
2006-Tiada Pemenang-
2007YBhg. Prof. Dr. Onn bin Haji Hashim
Ketua Jabatan Perubatan Molekul
Fakulti Perubatan
Universiti Malaya(UM)
2008-Tiada Pemenang-
2009-Tiada Pemenang-
2010Kelompok Sains :
YBrs. Prof. Madya Mohamad Pauzi bin Zakaria 

Timbalan Dekan (Siswazah, Penyelidikan dan Pembangunan)
Fakulti Pengajian Alam Sekitar
Universiti Putra Malaysia (UPM)
 
ANUGERAH PENERBITAN BUKU
TAHUNNAMA PEMENANG
2006-Tiada Pemenang-
2007YBhg. Prof. Dr. Nordin bin Hussin
Pengerusi
Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategik
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
2008YBrs. Dr. Jelani bin Harun
Pensyarah
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Universiti Sains Malaysia (USM)
2009YBrs. Prof. Madya Dr. Jelani bin Harun
Pensyarah
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Universiti Sains Malaysia (USM)

YBrs. Prof. Dr. Nik Azis bin Nik Pa
Pensyarah
Jabatan Pendidikan Matematik dan Sains
Fakulti Pendidikan
Universiti Malaya (UM)
2010-Tiada Pemenang-
 
ANUGERAH INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN PRODUK
TAHUNNAMA PEMENANG
2006YBrs. Prof. Asma binti Ismail
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi )
Institut Penyelidikan Perubatan Molekul (INFORMM)
Universiti Sains Malaysia (USM)
2007YBrs. Prof. Madya Dr. Syed Omar bin Syed Rastan
Pensyarah
Fakulti Pertanian
Universiti Putra Malaysia (UPM)
2008YBrs. Prof. Sureswaran Ramadass
Pengarah
Pusat IPV6 Termaju Negara
Universiti Sains Malaysia (USM)
2009-Tiada Pemenang-
2010YBhg. Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris 
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
 
ANUGERAH SENI DAN KREATIVITI
TAHUNNAMA PEMENANG
2006-Tiada Pemenang-
2007YBrs. Prof. Madya Dr. Zulkifli bin Yusof
Pensyarah
Jabatan Multimedia dan Ekspresi Digital
Fakulti Seni, Komputeran dan Seni Kreatif
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
2008YBhg. Prof. Dr. Mohamad Hatta bin Azad Khan
Pensyarah
Fakulti Filem, Teater dan Animasi
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
2009-Tiada Pemenang-
2010YBrs. Encik Junaidi bin Awang
Pensyarah
Universiti Teknologi Mara (UiTM)
 
ANUGERAH PENGAJARAN
TAHUNNAMA PEMENANG
2006Kelompok Kejuruteraan:
YBrs. Dr. Aisyah binti Abu Bakar
Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan
Universiti Malaya (UM)

Kelompok Sastera Gunaan dan Sains Sosial Gunaan:
YBhg. Prof. Dr. Mohamed Amin Embi
Timbalan Pengarah (e-Pembelajaran), Pusat Pembangunan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
2007-Tiada Pemenang-
2008Kelompok Kejuruteraan:
YBhg. Prof. Dr. Zainal Ariffin bin Ahmad
Ketua Program Perniagaan
Graduate Business School, College of Graduate Studies
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) – semasa mendapat anugerah beliau berkhidmat di Universiti Sains Malaysia(USM)

Kelompok Sastera Gunaan dan Sains Sosial Gunaan:
YBhg. Prof. Dr. Abdul Karim Alias
Pensyarah Pusat Pengajian Teknologi Industri
Universiti Sains Malaysia (USM)
2009Kelompok Sains Kesihatan:
YBhg. Dato' Prof. Dr. Raymond Azman Ali
Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah
Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
2010Kelompok Sains Kesihatan:
YBhg. Dato’ Prof. Dr. Mohamed Shariff bin Mohamed Din

Pensyarah Jabatan Pengajian Klinikal Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar
Universiti Putra Malaysia (UPM)

Kelompok Sains Tulen:
YBrs. Prof. Madya Dr. Jaafar bin Jantan

Pensyarah Fakulti Sains Gunaan
Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Kelompok Sastera Gunaan dan Sains Sosial Gunaan:
YBrs. Dr. Lee Ai Choo
Pensyarah Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Kelompok Sastera dan Sains Sosial:
YBrs. Prof. Madya Dr. Mohd Shatar bin Sabran
Pensyarah Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan
Fakulti Ekologi Manusia
Universiti Putra Malaysia (UPM)

Kelompok Kejuruteraan:
YBrs. Prof. Madya Ir. Hayati binti Abdullah 
Pensyarah Jabatan Termobendalir
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
J E R A Y A W A R A    A A N 2 0 1 1
Berikut adalah pembentangan semasa Bengkel Jerayawara AAN 2011 untuk rujukan :
 
Bil.Kategori Anugerah
1.Taklimat Anugerah Akademik Negara 2011
2.Taklimat Anugerah Tokoh Akademik Negara
3.Taklimat Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal
4.Taklimat Anugerah Penerbitan Buku
5.Taklimat Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk
6.Taklimat Anugerah Seni dan Kreativiti
7.Taklimat Anugerah Pengajaran
8.Taklimat Anugerah Ahli Akademik Harapan
Sumber : AAN2011


No comments:

Post a Comment

Senarai Sekolah 1 Malaysia

Isi menu tab 2
Isi menu tab 3
Isi menu tab 4
 1. SMK Derma
 2. SM Sains Syed Tuanku Putra
 3. SMK Jitra
 4. SMK Agama Baling
 5. SMK Sultan Badlishah
 6. SM Sultan Abdul Halim
 7. SM Sains Sultan Mohammad Jiwa
 8. SM Sains Pokok Sena
 9. SMK Abdullah Munsyi
 10. SMK Dato’ Onn
 11. SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin
 12. SMK King Edward VII
 13. SM Clifford
 14. SMK Seri Perak
 15. SMK Tengku Menteri
 16. SMK Raja Permaisuri Bainun
 17. SM Sains Raja Tun Azlan Shah
 18. Sekolah Tuanku Abdul Rahman
 19. Kolej Melayu Kuala Kangsar
 20. SM Sains Teluk Intan
 21. SMK Victoria
 22. SMK Taman Tun Dr. Ismail
 23. SMK Aminuddin Baki
 24. SM Sains Selangor
 25. SMK Seri Bintang Utara
 26. SMK Seri Bintang Selatan
 27. SK Seri Bintang Utara
 28. SK Seri Bintang Selatan
 29. SMK(P) Sri Aman
 30. SMK Sungai Besar
 31. SMK Bandar Baru Bangi
 32. SMK Kuala Kubu Bharu
 33. SMK Telok Datok
 34. Kolej Islam Sultan Alam Shah
 35. SM Agama Persekutuan Kajang
 36. SM Sains Kuala Selangor
 37. SMK Sungai Pusu
 38. SMK Putrajaya 1, Presint 8
 39. Sekolah Alam Shah, Putrajaya
 40. Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya
 41. SK Putrajaya 1, Presint 8
 42. SK Putrajaya 2, Presint 9
 43. SMK Dato’Sedia Raja
 44. SMK Bandar Baru Serting (FELDA)
 45. SM Agama Persekutuan Labu
 46. Kolej Tunku Kurshiah
 47. Sekolah Dato Abdul Razak
 48. SM Sains Tuanku Jaafar
 49. SMK Abdul Rahman Talib
 50. SMK Seri Pekan
 51. SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan
 52. SM Sains Tengku Abdullah
 53. SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan
 54. Sekolah Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan
 55. SMK Dato’Dol Said
 56. SMS Muzaffar Shah
 57. SMK Tun Habab
 58. SMK Dato’ Sri Amar Diraja
 59. SM Sains Muar
 60. SM Sains Johor, Kluang
 61. Sekolah Tun Fatimah
 62. SM Sains Kota Tinggi
 63. SMK Agama Segamat
 64. SMK Dato’ Penggawa Barat
 65. SMK (P) Temenggong Ibrahim
 66. SMK Matang
 67. SM Sains Sultan Mahmud
 68. SM Sains Dungun
 69. SMKA Sheikh Abdul Malek
 70. SMK Kamil
 71. SM Dato Ahmed Maher
 72. SM Sains Tengku Muhamad Faris Petra
 73. SM Sains Machang
 74. SMKA Naim Libanat
 75. SM Sains Pasir Puteh
 76. SMK Elopura
 77. SMK Pengiran Omar
 78. SMK Tenom
 79. SM Sains Sabah Kota Kinabalu
 80. SM Sains Lahad Datu
 81. SMK Labuan
 82. SM Sains Labuan
 83. Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah
 84. Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang
 85. SMK Bahasa Malaysia
 86. SMK Three Rivers
 87. SM Sains Kuching
 88. SM Sains Miri, Sarawak
 

Sample text

Sample Text

Sekiranya anda ingin berkongsi informasi yang sahih mengenai pendidikan di Malaysia, sila email ke alamat ensiklopediapendidikan@gmail.com Majulah Dunia Pendidikan Untuk Agama Bangsa & Negara